Alapszabály

fA Székesfehérvári Törvényszéknél 83/2008 nyilvántartási számon Pk. 60.083/1989 /19 sorszámú határozattal bejegyzett Adony és Környéke Horgász Egyesület alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, utolsó módosítás időpontja 2018. 01. 28.

Az Adony és Környéke Horgász Egyesület

ALAPSZABÁLYA

Az egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve az alábbi tartalommal fogadja el a szervezet alapszabályát:

I. Az egyesület adatai

 1. / Az egyesület neve:                         Adony és Környéke Horgász Egyesület
 2. / Az egyesület székhelye:                 2457 Adony, Árpád u. 22.
 3. / Működési területe:                         Adony és környéke
 4. / Vízterülete:                                    Adonyi Holt-Duna ág teljes területe
 5. / Pecsétje:                                         Köralakban Adony és Környéke Horgász Egyesület felirat, középen egy horograjz és 1982
 6. / Bírósági nyilvántartásba vétel feltételével az egyesület közhasznú szervezeti jogállással rendelkezik.

II. Az egyesület célja, tevékenysége

1./ Az egyesület célja:

 • az adonyi Duna holtág környezetének további alakítása, természeti örökségek védelme,
 • a horgász egyesület tagjainak a természet szeretetére, és a környezet védelmére, a horgászetika betartására való nevelés,
 • a horgászat, mint szabadidős sport fejlesztése, tagjai részére kedvező horgászati lehetőségek biztosítása.

Az egyesület feladatai:

A fentiekben meghatározott célok elérése érdekében:

 • biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ismerteti a horgászattal összefüggő törvényeket és jogszabályokat és a horgászrendet,
 • az egyesület kezelésében lévő vízterületen korszerű halgazdálkodást folytat, gondoskodik a víz és halállomány védelméről,
 • segíti a hatóságokat az orvhalászat, orvhorgászat elleni küzdelemben, a természet és környezetvédelemben,
 • a tagság igényeinek megfelelően halfogó versenyeket és egyéb vetélkedőket, rendezvényeket szervez,
 • anyagi lehetőségei szerint horgásztanyát létesít és üzemeltet.

Az egyesület a Velence-tavi és Dunamenti Horgász Egyesületek Szövetsége tagjaként fejti ki tevékenységét.A tagsági viszonyból eredő kötelmére a Szövetség alapszabálya az irányadó.

2./ Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki:

 • természetvédelem, állatvédelem
 • környezetvédelem
 • sport,a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

3./ Az egyesület a fentiekben meghatározott célok elérése érdekében közvetlenül vagy közvetve különösen az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el, ill. a közhasznú tevékenységeket az alábbi jogszabályokban előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§.(1) bekezdésében foglaltak közül:

 • pont: helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás,
 • pont: sport, ifjúsági ügyek

A fenti közhasznú tevékenységek keretében

 • az egyesület szervezi a holtág adonyi mellékágának újra élővé tételére irányuló mederkotrási munkákat a halélettér biztosítása érdekében,
 • környezetvédelmi napok keretében a Duna partot rendbe teszi, a füvet lenyírja, a szemetet összegyűjti, gondoskodik a Duna part tisztaságáról.
 • vízparti pihenőhelyeket létesít, ahol mód nyílik családok, iskolai közösségek részére a szabadidő               kulturált eltöltésére.
 • tanulmányi kirándulások keretében iskolai csoportok részére a horgászattal kapcsolatos előadásokat tart, bemutatja és ismerteti a fellelhető halfajtákat.
 • lehetővé teszi a holtágban a kajakozást és kenuzást.

III. Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

 1. / Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.
 2. / Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
 3. / Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
 4. / Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 5. / Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát Adony város önkormányzatának székhelyén (2457, Adony, Kossuth u. 4. sz.) történő kifüggesztéssel biztosítja, továbbá közzéteszi az egyesület által üzemeltetett  www.adonyeskornyekehe.hu weblapon. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év június 30. napjáig a www.adonyeskornyekehe.hu internetes honlapon és a helyi önkormányzat hirdető tábláján 30 napra történő kifüggesztéssel közzéteszi.
 6. / Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület vezetőségéhez címzetten kell előterjeszteni. A vezetőség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.

IV. A vagyoni hozzájárulás

 • 1./ Az egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege jelenleg évi 3.000,- Ft,azaz Háromezer Forint, amelyet minden évben a tárgyévi horgászengedély kiváltásakor, de legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig egy összegben az egyesület pénztárába kell befizetni, vagy az egyesület bankszámlájára átutalni vagy befizetni.
 • Az az egyesületi tag, aki nem jelent meg az előző évi közgyűlésen, 1000.-Ft, azaz Egyezer forint pótdíjat fizet meg a mindenkori tagdíjon felül.
 • Az az egyesületi tag, aki nem jelent meg az előző évben meghirdetett két környezetvédelmi nap egyikén sem, 2000.-Ft, azaz Kettőezer forint pótdíjat fizet meg a mindenkori tagdíjon felül.
 • 2./ Az egyesületi tag a horgász egyesületbe történő belépésekor egy alkalommal egy összegben 20.000 Ft.- azaz Húszezer Forint kotrási hozzájárulást fizet meg.
 • 4./ A MOHOSZ 02/2015. irányelvét figyelembe véve az Adony és Környéke Horgász Egyesület   rendes tagjaival megegyező összegért válthat területi engedélyt egyesületi  tagsági viszony létesítése nélkül az a személy, aki más MOHOSZ tagszervezet vagy egyesület tagja. A területi engedély váltásának feltétele azonban területi engedélyenként aeseti kotrási hozzájárulás megfizetése.
 • 5./ Az eseti kotrási hozzájárulás és a területi jegy megváltásának összegét az egyesület vezetőségének javaslatára az évi rendes közgyűlés állapítja meg.
 • 6./ Az egyesület pártoló tagjai vagyoni hozzájárulást fizetnek, melynek legkisebb összege évi 6.000.-Ft, azaz Hatezer Forint. A vagyoni hozzájárulást a pártoló tagság létesítésekor, majd legkésőbb minden év május 31 . napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

V. A tagság

 • 1./ Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek.
 • 2./ Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket, belső szabályzatokat elfogadja és a horgászati alapismeretekből sikeresen vizsgát tett.
 • 3./ Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében vagyoni hozzájárulással részt kíván venni az egyesület tevékenységében, valamint az alapszabályban foglalt reá irányadó rendelkezéseket elfogadja.

VI. A tagsági jogviszony keletkezése

 • 1./ Az egyesület megalakulását követően a rendes és pártoló tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökhöz kell benyújtani, aki a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A határozatot indokolással és a jogorvoslati kioktatással abban az esetben kell ellátni, ha atagfelvételi kérelem elutasításra kerül.
 • 2./ A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek. A fellebbezést a vezetőséghez címzetten, de az elnöknél kell előterjeszteni. A vezetőség a fellebbezés tárgyában 30 napon belül  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal. A vezetőség  határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
 • 3./ A tagságról a vezetőség tagnyilvántartást vezet.

VII. A tagsági jogviszony megszűnése

 • 1./ A tagsági jogviszony megszűnik:
  • a./ a tag kilépésével,
  • b./ a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
  • c./ a tag kizárásával,
  • d./ a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 • 2./ A tagság megszűnésekor a tagot minden esetben törölni kell a tagnyilvántartásból.
 • 3./ A tagsági jogviszonyát valamennyi tag az egyesület vezetőségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának a vezetőséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
 • 4./ A vezetőség 30 napos határidővel felmondhatja annak a rendes és pártoló tagnak a tagsági jogviszonyát, aki önhibájából eredően a tagdíjat, illetőleg a vagyoni hozzájárulást annak esedékességét követően, a vezetőség felhívása ellenére is elmulasztja megfizetni. A vezetőség a teljesítésre felhíváskor köteles figyelmeztetni a tagot a tagsági jogviszony megszűnésének jogkövetkezményére.
 • A tagsági jogviszony felmondásáról a vezetőség nyílt, egyszerű szótöbbséggel határoz, és határozatát annak meghozatalától számított 8 napon belül írásba foglaltan, indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátva igazolt módon megküldi az érintett tagnak.  A határozattal szemben a tag annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de a vezetőségnél kell előterjeszteni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és az indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátott határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal.
 • 5./ A vezetőség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozatával kizárhatja azt a rendes, pártoló tagot, aki magatartásával jogszabályt, az egyesület alapszabályának vagy közgyűlés határozatának reá vonatkozó rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti.
 • A tagkizáráshoz vezető ok lehet különösen, ha a tagot a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéli, vagy ha szándékosan veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
 • A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti, előadva a tag kizárására okot adó konkrét magatartást, a tagkizárás okait, indokait. A kizárási eljárást a vezetőség a kezdeményezéstől számított 30 napon belül lefolytatja, ebből a célból rendkívüli vezetőségi ülést hív össze. A kizárási eljárásra az érintett tagot meg kell hívni, és a felhozott okokat vele közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését előterjeszthesse, indokait, álláspontját közölje. A meghívó kézbesítése és a rendkívüli vezetőségi ülés között legalább 8 napnak el kell telnie.
 • A vezetőség határozatát a kizárással érintett tag meghallgatása után hozhatja meg, kivéve, ha a tag a védekezés és a meghallgatása lehetőségével nem kívánt élni. E következményre a tag figyelmét előzetesen, a meghívóban fel kell hívni.
 • A vezetőség indokolással és jogorvoslati kioktatásával ellátott határozatát a jelen lévő taggal annak meghozatalakor szóban, és 8 napon belül írásban is, igazolható módon közölni kell.
 • A határozattal szemben a tag annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de a vezetőséghez kell előterjeszteni. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és az indokolással és jogorvoslati kioktatással ellátott határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal.

VIII. A tagok jogai

 1. / Az egyesület rendes tagja jogosult:
  • a./ az egyesület tevékenységében részt venni,
  • b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
  • c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
  • d./ az egyesület irataiba betekinteni,
  • e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé, felügyelőbizottsági tagjává válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn,
  • f./az egyesülettől horgászjegyet igényelni és annak birtokában egy évben legfeljebb két alkalommal területi engedélyt váltani, a területi engedélyen feltüntetett vízterületen horgászni. A 05/2015. sz. MOHOSZ irányelv alapján a megváltott éves területi jeggyel maximum 100 db, a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet szerinti napi kifogható darabszámmal is védett halat megtartani,
  • g./ a horgász egyesület által rendezett szaktanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, horgász versenyeken és más rendezvényeken részt venni,
  • h./ az egyesület tagja a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól, ha a határozat jogszabálysértő vagy alapszabályba ütközik. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
  • A tag a közgyűlésen a szavazati jogát kizárólag személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
 2. / Az egyesület pártoló tagja jogosult:
  • a./ az egyesület rendezvényein részt venni és az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
  • b./ a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, javaslatokat és észrevételeket tenni
  • c./ az egyesület irataiba betekinteni.

IX. A tagok kötelezettségei

 • 1./ Az egyesület rendes tagja:
  • a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
  • b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig befizetni.
  • c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani, az összehívott közgyűlésen megjelenni.
  • d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül a vezetőséghez bejelenteni.
  • e./ A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, horgászrendet megtartani és megtartatni.
  • f./ A víz és környezet tisztaságán őrködni, az évente két alkalommal meghirdetett, a vízpart és környéke rendbetételére irányuló környezetvédelmi napokon legalább egy alkalommal megjelenni. Az általa tapasztalt esetleges vízszennyezéseket, halpusztulásokat az egyesület tisztségviselőivel azonnal közölni.
  • g./ Az ellenőrző közeg munkáját segíteni.
 • 2./ Az egyesület pártoló tagja:
  • a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
  • b./ Köteles a vagyoni hozzájárulás legkisebb összegét annak esedékességéig megfizetni
  • c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
  • d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

X. Az egyesület szervei

Az egyesület szervei:

 • a./ Közgyűlés
 • b./ Vezetőség
 • c./ Felügyelőbizottság
 • d./ Fegyelmi bizottság
 • e./ Környezetvédelmi és halászati ellenőri bizottság
 • f./ Egyéb bizottság (ad hoc)

A Közgyűlés

1./ A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

2./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • a) az alapszabály módosítása;
 • b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 • c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
 • d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
 • e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 • f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 • g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 • i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk;
 • j.)ingatlanvásárlás , ingatlanértékesítés elhatározása,
 • k.) az egyesület belső szabályzatainak és a horgászrend megállapítása, módosítása,
 • l.) közhasznúsági melléklet elfogadása
 • m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

3./ A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

4./ A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik (rendes közgyűlés)

5./ A közgyűlést az egyesület elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze. A meghívót azon tagok részére aki e célból e-mail címüket megadták ezen elektronikus címre kell elektronikus úton megküldeni,  e mellett a helyi önkormányzat hirdető táblájára a meghívót ki kell függeszteni, valamint a www.adonyeskornyekehe.hu honlapon elhelyezni, ill. azon nem székhely szerinti állandó lakos tagok részére, akiknek az elektronikus kézbesítési címe nem ismert írásban, postai úton kell megküldeni. Amennyiben tagok elektronikus elérhetőséget megadnak, úgy arról a vezetőség nyilvántartást vezet.

6./ A közgyűlést Adony település területén elsősorban a helyi művelődési ház (2457 Adony, Rákóczi u. 28.) címére kell összehívni, amennyiben ennek akadálya van, úgy Adony település területén bármely más alkalmas helyszínre is összehívható.

7./ Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 • a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 • c./az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
 • Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha:

  • a./ a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt kéri,
  • b./ a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyész indítványozza,
  • c./ a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság kezdeményezi

8./ A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.  A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti  időpontot legalább 3 és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontban hívják össze.

9./ A közgyűlési meghívó közlésétől számított 3 napon belül a tagok az elnökhöz címzetten írásban a napirend kiegészítését kérhetik, annak oka és célja megjelölése mellett. Az elnök a napirend kiegészítést az előterjesztő neve, az ok és a cél megjelölése mellett 2 napon belül megküldi a tagok részére.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja úgy a közgyűlés s napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

10./ A közgyűlés lebonyolításáért az elnök a felelős. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele részt vesz. Határozatképtelenség esetén az eredeti napirendi pontok tekintetében a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján, 30 perc elteltével megtartható.

11./ Ha a közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést csak abban az esetben lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárulnak az ülés megtartásához.

12./ A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint a két fős szavazatszámláló bizottságot.

13./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

14./ A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 • a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 • e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 • a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • b./bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

15./ A jegyzőkönyvben foglalt határozatokat a határozatok sorszámának, a döntésének tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges, személyének) feltüntetésével a Határozatok Könyvébe kell bevezetni. A Határozatok Könyvét az egyesület elnöke vezeti.

16./ A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának és céljának módosításához, továbbá az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

17./ A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az egyesület tagjaival a határozatoknak a helyi önkormányzat hirdető tábláján 30 napra történő kifüggesztésével, ill. a www. adonyeskornyekehe.hu  honlapon történő közzétételével közli. Amennyiben a határozat nem valamennyi tagot érinti, úgy a határozatról az érintett tagot írásban is értesíteni kell.

Vezetőség

1./ A vezetőség az egyesület 1 elnökből, 1 gazdasági felelősből, 1 helyettes gazdasági felelősből, 1 titkárból, 1 ügyvezető elnökből és további 3  vezetőségi tagból álló 8 fős testülete, mely az egyesület ügyvezető szervként dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés vagy más szerv (tisztségviselő) kizárólagos hatáskörébe

2./ A vezetőség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. A vezetőségi tagsági viszony a tisztség elfogadásával jön létre.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

 • a./ a megbízás időtartamának lejártával;
 • b./ visszahívással;
 • c./ lemondással;
 • d./ a vezető tisztségviselő halálával;
 • e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a vezetőséghez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a vezető tisztségviselői megbízatásáról az elnök mond le, akkor a másik két vezetőségi taghoz kell címeznie lemondó nyilatkozatát. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

3./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

 • a./    amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 • b./   amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 • c./    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 • d./   amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 • 4./ A vezetőség hatáskörébe tartozik, amennyiben jelen alapszabály ill. jogszabály másként nem rendelkezik:
  • a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
  • b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
  • c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
  • d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
  • e./ a vezetőség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
  • f./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
  • g./ a tagság nyilvántartása;
  • h./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
  • i./  a fegyelmi bizottság határozata elleni fellebbezés elbírálása;
  • j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
  • k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
  • l./  a rendes és a pártoló tag felvételéről való döntés fellebbezés esetén.
  • m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
 • 5./ A vezetőség ülését az elnök hívja össze legalább 8 nappal a tervezett időpontja előtt kiküldött meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, a vezetőségi ülés helyét, idejét és javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban a  meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult álláspontját kialakíthassa. A meghívót írásban vagy elektronikus úton kell az érintettek részére megküldeni. A meghívót a www.adonyeskornyeke.hu internetes honlapon is közzé kell tenni, ezáltal biztosítva a nyilvánosságra hozatalt.

A vezetőségi ülésre a vezetőség szavazásra jogosult tagjain kívül tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság elnökeit is. A vezetőségi ülésen határozni kizárólag azon kérdésekben lehet, amely a meghívóban szerepelt, kivéve, ha minden vezetőségi tag, valamint a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság elnöke megjelent és a további napirendi pontban történő határozathozatalhoz hozzájárul.

 • 6./ A vezetőség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A vezetőség  határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott vezetőségi tagok több mint a fele jelen van.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 • a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 • e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 • a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • b./  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

7./ A vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő vezetőségi tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A határozatokat az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni.

8./Avezetőségi határozatokat az elnök a vezetőségi ülésen szóban kihirdeti, és az egyesület tagjaival  a határozatoknak a helyi önkormányzat hirdető tábláján 30 napra történő kifüggesztésével, ill. a www.adonyeskornyekehe.hu honlapon történő közzétételével közli. Amennyiben a határozat nem valamennyi tagot érinti, úgy a határozatról az érintett tagot írásban is értesíteni kell.

9./ Az egyesület vezető tisztségviselőinek feladata különösen:

9.1./ Az egyesület elnöke az egyesületi ügyek első számú irányítója és egyben az egyesület önálló képviseleti jogkörrel rendelkező törvényes képviselője,

 • összehívja a közgyűlést és vezetőségi ülést, azokat vezeti,
 • szervezi és ellenőrzi a testületi határozatok végrehajtását,
 • őrködik az egyesület alapszabályának betartásán, törvényes működésén,
 • utalványozási és aláírási jogkört gyakorol.

9.2./ Az egyesület titkára az egyesület szakmai ügyeinek irányítója, az ügyvitel vezetője, a testületi szervek által hozott határozatok, a megjelölt feladatok végrehajtásának szervezője.

Feladatai különösen:

 • figyelemmel kíséri az egyesület törvényes és alapszabályszerű működését,
 • előkészíti a vezetőség, a közgyűlés elé kerülő anyagokat,
 • testületi ülésen gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről,
 • szervezi az egyesület rendezvényeit,
 • ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,
 • naprakészen vezeti az egyesület levelezésével kapcsolatos iktatást, és a tagok nyilvántartását.
 • utalványozási és aláírási jogkört gyakorol.

9.3/ Az egyesület gazdasági felelőse:

 • irányítja és ellenőrzi az egyesület pénzügyi tevékenységét,
 • előkészíti az éves költségvetést és zárszámadást,beszámolót, közhasznúsági jelentést,
 • teljesíti az egyesület pénzügyi átutalásait, ellenőrzi a tagok befizetéseit, amelyről naprakész nyilvántartást vezet,
 • gondoskodik az illetékek, járulékok, bizományosi értékcikkek, adók, időbeni befizetéséről,
 • szervezi az egyesület vagyontárgyainak védelmét, leltárt készít,
 • elvégzi a szükséges selejtezést.
 • utalványozási és aláírási jogkört gyakorol.

9.4/ Az egyesület helyettes  gazdasági felelőse:

 • az egyesület gazdasági felelőse akadályoztatása esetén ellátja annak feladatkörét, azaz szükség szerint:
 • irányítja és ellenőrzi az egyesület pénzügyi tevékenységét,
 • előkészíti az éves költségvetést és zárszámadást, beszámolót, közhasznúsági jelentést,
 • teljesíti az egyesület pénzügyi átutalásait, ellenőrzi a tagok befizetéseit, amelyről naprakész
 • gondoskodik az illetékek, járulékok, bizományosi értékcikkek, adók, időbeni befizetéséről,
 • szervezi az egyesület vagyontárgyainak védelmét, leltárt készít,
 • elvégzi a szükséges selejtezést.
 • utalványozási és aláírási jogkört gyakorol.
 • elvégzi a gazdasági felelős által meghatározott feladatokat

9.5/ Az egyesület ügyvezető elnöke

 • figyelemmel kíséri az aktuális ügyeket
 • segíti az egyesület elnökének munkáját, döntés előkészítő tevékenységet végez
 • az egyesületi elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt,

10./ Elsődlegesen az egyesület elnöke az utalványozási és aláírási jogkör gyakorlása során önállóan, egyedüli aláíróként teljesíti az eseti banki utalásokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat.  Az egyesület elnökének akadályoztatása esetén az egyesület titkára és a gazdasági vagy a helyettes gazdasági felelős együttes aláírása szükséges az eseti banki utalások és egyéb pénzügyi tranzakciók lebonyolításához

11./ Az egyesület vezető tisztségviselőinek névsorát és adatait az egyesület alapszabályának 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felügyelő Bizottság

1./ Egyesület tagjai három tagból álló felügyelőbizottságot hoznak (hoztak) létre az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése érdekében.

2./ A felügyelőbizottság elnökét és további két tagját a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. A felügyelőbizottsági tisztség annak elfogadásával jön létre.

Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:

 • a./ a megbízás időtartamának lejártával;
 • b./ lemondással;
 • c./ a felügyelőbizottsági tag halálával;
 • d./ a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • e./ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A felügyelő bizottsági tag a megbízatásáról a vezetőséghez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a felügyelőbizottság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

3./ Felügyelőbizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki:

 • a./   a döntéshozó szerv, illetve a vezetőség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 • b./ a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 • c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
 • d./ a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

4./ A felügyelőbizottság elnökének főbb feladatai :

A felügyelő bizottság elnöke feladatai különösen:

 • koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,
 • a vezetőség ülésein ismerteti az ülés elé terjesztendő dokumentumokkal kapcsolatos felügyelő bizottsági álláspontot,
 • összehívja és vezeti a felügyelő bizottság üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről és hitelesítéséről,
 • elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

5./ A felügyelő bizottság feladata és hatásköre:

 • feladata:

az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

 • hatásköre:
  • a./ az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogya szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, továbbá, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
  • b./ a közgyűlés, illetőleg a vezetőség összehívása, ha a felügyelőbizottság indítványára 30 napon belül nem kerül összehívásra a közgyűlés, illetőleg a vezetőségi ülés;
  • c./ az ügyész értesítése, ha a törvényes működés helyreállítása érdekében az arra jogosult szerv a szükséges intézkedést felhívás ellenére nem teszi meg;
  • d./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 • 6./ A felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelen van. Két tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
 • A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
  • a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  • b) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
  • c) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  • d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 • 7./ A felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
 • 8./ A felügyelőbizottság határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintett egyesületi szervvel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak a www.adonyeskornyekehe.hu honlapon történő közzétételével egyidejűleg.
 • 9./ A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak névsorát és adatait az egyesület alapszabályának 2. sz. melléklete tartalmazza.

Fegyelmi Bizottság

 • 1./ Elnökét és két tagját a közgyűlés 5 évre választja és beszámoltatja.
 • 2./ A bizottság eljár első fokon az egyesület tagjai elleni fegyelmi ügyekben. Az eljárásnak alapja az egyesület fegyelmi szabályzata.
 • 3./ A fegyelmi bizottság elnöke folyamatosan tájékoztatja a vezetőséget a fegyelmi helyzetről.

Környezetvédelmi és Halászati-Ellenőri Bizottság

1./ Elnökét a közgyűlés választja meg 5 évre, tagjainak számáról és személyéről a vezetőség az érintett hatóságokkal (pl. rendőrség, halászati felügyelet ) egyeztetve a vonatkozó jogszabályokban  előírt személyi követelményeket (megfelelő képesítés) figyelembe véve dönt.

2./  Az elnök feladatai:

 1. )  Megszervezi a vízterület őrzését, és minden hó kezdete előtti héten a beosztást az elnöknek leadja, akinek utasítási és beszámoltatási jogköre van a halászati őr felé.
 2. ) Megszervezi a telepítést, átveszi a telepítendő halat, felügyeli a háló lerakását, felvételét, valamint a telepítést.
 3. )  Gondoskodik róla, hogy a telepítés után egy hétig az adott vízterületen halőr győződjön meg arról, hogy este a horgászok elhagyták a területet.
 4. )  A telepítés  után egy hétig legalább napi kétszeri ellenőrzés szükséges, fokozottan figyelve a kilenc db ponty megfogását.
 5. )  Gondoskodik az egyesület csónakjainak ( 2 db ) karbantartásáról, üzemképes állapotban tartásáról, megszervezi, hogy a középső részen használható csónak álljon rendelkezésére az esetleges feladatok ellátására.
 6. )  Halhullás esetén gondoskodik a hullák összegyűjtéséről és szükség szerint elvégzi a víz vegyszerezését.
 7. )  Közvetlen kapcsolatot ápol a vizirendészettel, a polgárőrséggel és a nagy-Dunai ellenőrökkel a rend fenntartása érdekében.
 8. )  Hitelesíti a rekord fogásokat
 9. )  Biztosítja a versenyek szabályszerű lebonyolítását
 10. )  Telefonon elérhető és a horgászok által észlelt szabálysértésekben személyesen vagy megbízott útján eljár.
 11. ) Feladatait a társadalmi halőrök segítségével látja el.
 12. ) Megszervezi és irányítja a tavaszi környezetvédelmi napot.
 13. ) Segítséggel gondoskodik a faházak karbantartásáról és a szemét időben történő elszállításáról.
 14. ) Megszervezi a kárókatonák riasztását. A riasztás végrehajtásában aktívan részt vesz.

3./ A bizottság elnöke a közgyűlésnek számol be. Folyamatosan tájékoztatja a vezetőséget a felmerült gondokról.

Ifjúsági Horgászat és Versenyfelelős

1./ Segíti az egyesületi gyermek és ifjúsági tagok horgászatát a különböző horgászmódszerek ismertetésével, az egyesületi vízterület sajátosságának bemutatásával.

2./Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági horgászok számára indított táborokat és horgászversenyeket, az egyesületi gyermek és ifjúsági horgászok számára ezekről tájékoztatást, az esetleges részvételükhöz segítséget nyújt.

3./Megszervezi az egyesület által meghirdetett horgászversenyeket, aktívan közreműködik azok lebonyolításában.

4./Figyelemmel kíséri a meghirdetett horgászversenyeket, ezekről tájékoztatást és ajánlást ad a vezetőség számára, szükség szerint megszervezi a versenyen való részvételt.

XI. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Záradék:

Alulírott dr. Szász Károly elnök a jelen okirat aláírásával igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfeleltetés végett került sor.

Adony, 2018. 01.28.

……………………………………

Dr. Szász Károly elnök